Voor een ander lokaal geluid..

Burgerbelangen Dinkelland

De partij die echt luistert naar haar inwoners

financien

Financiële verantwoordelijkheid

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten in balans zijn. Tegen de achtergrond van sterk fluctuerende/wisselende curculaires van de Rijksoverheid worden geen onomkeerbare besluiten genomen als gevolg van dit uitgangspunt. Burgerbelangen Dinkelland vindt het belangrijk dat de lokale lasten niet onnodig stijgen maar op een acceptabel niveau blijven. Dan denken we speciaal aan de WOZ waarden en de afvalstoffenheffingen.

Wij zullen ons blijven inzetten om dit te voorkomen.

 • Transparantie en openheid financiën
 • Luisteren naar de omgeving
 • Projectmatig als overheid gaan werken
veiligheid-en-handhaving

Veiligheid en Handhaving

De Gemeente Dinkelland is een van de veiligste gemeente van Nederland en dat willen wij ook graag zou houden. Iets waar wij trots op mogen zijn.
Desondanks ligt ondermijning* door b.v. drugsgebruik, telen van wiet e.d. op de loer. Mocht er een onveiligheidsgevoel bij de burgers zijn dat kan deels weggenomen worden als gemeente de klachten van burgers altijd serieus neemt. Het gezamenlijk nastreven van een veilige en schone leefomgeving in alle kernen is essentieel voor onze burgers. Drugsoverlast moet hard worden aangepakt. Een goede samenwerking met politie en BOA’s* dient te gaan met een effectief opererend Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De veiligheid van de inwoners, ondernemers en bezoekers is een essentieel onderdeel van een bloeiende gemeente.

 • Tegenaan ondermijning/drugsgebruik
 • Politie. BOA’s, Ambtenaren maar ook burgers inzetten
 • Dinkelland al jaren achtereen een van de veiligste gemeenten in Nederland
senioren

Senioren en ouderen

Er moet voldoende aandacht zijn voor de senioren en ouderen in alle 10 kernen. Ouderen willen het liefst in hun eigen omgeving hun oude dag doorbrengen maar dit moet wel verantwoord kunnen. Helaas hebben wij ook soms te maken met huishoudelijk geweld. Dan wordt het hoog tijd dat de juiste instanties ingrijpen. Mantelzorgers zijn tegenwoordig niet meer weg te denken, maar als huiselijk geweld, seksuele of financiële misbruik van de ouderen wordt gemaakt dan moet de overheid, wij dus als Gemeente ingrijpen.

Daarbij denken wij aan zaken als voldoende levensbestendige woningen, maatwerkvoorzieningen en aanpassingen in huis waardoor ouderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Een ‘leven lang wonen’ is de gedachte maar is dit niet meer mogelijk dan zijn seniorenwoningen, TinyHouses of WiciHouses misschien een oplossing. Het ondersteunen van activiteiten in de kernen waar ouderen aan kunnen deelnemen om eenzaamheid te voorkomen. Ook een passend woningaanbod dat voor iedereen betaalbaar is van belang.

 • Een ‘leven lang wonen’ in uw eigen kern
 • Betaalbare senioren woningen
 • Een veilige woonomgeving
verkeerenvervoer

Verkeer en Vervoer

Veiligheid in het verkeer staat op punt 1. Daarnaast samen zorgen met de Provincie dat onze provinciale wegen in de Gemeente veilig zijn voor al het verkeer. Doordat wij veel toeristen per jaar ontvangen is het stimuleren van het fietsgebruik voor ons een aandachtspunt en daar zullen goede voorzieningen voor getroffen moeten worden, zodat daarmee de aantrekkelijkheid van alle kernen vergroot wordt. In een toeristenplaats als Ootmarsum zouden vlakke  looppaden aangelegd moeten worden langs de kinderkopjes zodat de vele mindervalide bezoekers/inwoners ook een bezoek aan het centrum kunnen brengen.
Daarnaast is er nog veel werk te verrichten aan onze eigen gemeentelijke wegen. Er zal een plan moeten komen om wegen, maar ook het onderhoud aan riolering, in kaart te brengen om niet in de toekomst met veel te grote investeringen ineens te maken te krijgen. Hier maken wij als Burgerbelangen Dinkelland ons hard voor.

 • Veilige provinciale wegen
 • Veilige lokale wegen
 • Rioleringsplan opstellen
bouwenenwonen

Bouwen en Wonen

Herstructureringsprojecten of te wel inbreidingslocaties waarbij gesloopt wordt en kwaliteit in kleinere aantallen toegevoegd worden zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid om te gaan wonen in Dinkelland. Mocht inbreidingslocaties niet meer voorhanden zijn dan zal er in een vroeg stadium gekeken moeten worden naar uitbreidingslocaties per kern. Helaas is dat de laatste jaren vergeten waardoor wij nu achter de feiten aanlopen. Zo snel mogelijk grond aankopen in alle kernen om iedereen binnen boord te houden.
Wij vinden het daarom belangrijk dat gekeken wordt naar gebiedsontwikkelingen zodat kernen leefbaar blijven.
Daarnaast blijft in de huursector en sociale huursector betaalbaarheid en duurzaamheid van groot belang. Een passend aanbod is wezenlijk, waarbij er ook voldoende aanbod moet zijn voor onze jongeren/starters en we voorkomen dat zij onze kernen verlaten. Ook zijn levensloopbestendige woningen voor senioren van belang. Burgerbelangen Dinkelland hecht groot belang aan succesvolle uitvoering van bovenstaande projecten. Ook zouden er keiharde afspraken gemaakt moeten worden met Myande Wonen en onze aannemers. Hier valt nog eer aan het behalen.

De eerste TinyHouses worden binnenkort beschikbaar in Denekamp Oost. Wij vinden dat als dit een succes wordt, en dat gaat het worden, we dit concept uitbreiden naar alle kernen in Dinkelland. Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij ons.

 • Inbreidingslocaties eerst gebruiken
 • Genoeg betaalbare sociale huurwoningen
 • Blijven wonen in je eigen kern, levensloopbestendige woningen
 • TinyHouses of WiciHouses
verenigingsleven

Verenigingsleven

Dinkelland heeft een rijk en gevarieerd verenigingsleven dat kenmerkend is voor onze cultuur. De terugloop van het ledenaantal is een probleem dat veel verenigingen treft. Burgerbelangen Dinkelland blijft alle Dinkellandse verenigingen een warm hart toe dragen en waar mogelijk steunen.
Belangrijk is daarbij dat onze jeugd zo vroeg mogelijk enthousiast gemaakt wordt voor deelname aan ons verenigingsleven waarbij ruimte is voor alle leefdtijdscategoerien.
Initiatief tot samenwerking en fusies ligt bij de verenigingen zelf en dient niet opgelegd te worden.

 • Enthousiasmeren voor sport
 • Jong en oud moeten sport kunnen beoefenen
 • Contributies moeten betaalbaar blijven
economie

Economie en Werkgelegenheid

Een goed ondernemersklimaat in onze gemeente en regio moet worden gestimuleerd, hetgeen van belang is voor de werkgelegenheid, waarbij ook de ondernemers in de diverse kernen onze aandacht verdienen. De gemeente moet nauw samen met de ondernemers om de stad met al zijn attracties en bezienswaardigheden optimaal te promoten.
Samenwerking “over de grens” zal intensiever moeten worden nagestreefd. Het lidmaatschap van diverse samenwerkingsverbanden gericht op het versterken van de regionale economie zal kritisch beoordeeld worden tegen de achtergrond van inzet financiële middelen versus resultaten. Wat de werkgelegenheid betreft profiteert Dinkelland ook van de economische opleving.
De samenwerking op Noordoost Twente schaal zal versterkt dienen te worden om maximaal te kunnen inspelen op de positieve economische trends.

 • Nauwe banden met het bedrijfsleven
 • Geen onnodige regels om zaken te realiseren
 • Meer samenwerken met onze Duitse buurgemeenten
socdomein

Sociaal domein (WMO, Participatie en Jeugdhulp)

De rijksoverheid heeft de rijkstaken op het gebied van de WMO, Jeugdwet en participatiewet gedecentraliseerd oftewel overgeheveld naar de gemeenten met inbegrip van een aanzienlijke korting op de budgetten. In Dinkelland hebben we het proces van decentralisatie zonder noemenswaardige problemen gerealiseerd, waardoor niemand tussen wal en schip is beland.
Onze aandacht moet echter hier wel op gefocust blijven. De krimpende budgetten van de rijksoverheid vormen een acute bedreiging voor de kwaliteit van de uitvoering van WMO, jeugdzorg en participatiewet. De enorme uitdaging is om binnen de beschikbare budgettaire kaders alle taken op dit gebied uit te voeren.
Burgerbelangen Dinkelland staat voor goede zorg en ondersteuning met maatwerk zo dicht mogelijk bij de burger en dan bij voorkeur in hun eigen kern.

De voorzieningen voor senioren in onze gemeente zullen kwalitatief en kwantitatief aan de maat moeten zijn, zodat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en participeren in onze gemeenschap.

Met betrekking tot de bijstand zijn de laatste jaren redelijk tot goede prestaties geleverd. Burgerbelangen bepleit het continueren van een streng maar rechtvaardige toetsing bij de aanvraag voor bijstand, fraudebestrijding en de uitstroomprogramma’s naar betaald werk. Ondermijning hiervan moet ten strengste aangepakt worden.

Burgerbelangen maakt zich zorgen over de subsidiekortingen van de rijksoverheid voor WSW-ers.* In toenemende mate zullen wij als gemeente geconfronteerd worden met tekorten van het WSP/WOZL* omdat de kortingen van de rijksoverheid niet meer kunnen worden gecompenseerd door efficiency verhoging. Het spreekt voor zich dat werknemers met een beperking bij voorkeur via detachering bij reguliere werkgevers worden tewerkgesteld.

Het minima- en armoedebeleid zal blijvende aandacht en financiële middelen vereisen om de kloof tussen bevolkingsgroepen niet verder te laten groeien. De focus op armoedebestrijding bij kinderen dient voortgezet te worden.

Jeugd en jongeren die hulp nodig hebben in welke mate dan ook, moeten die maatgericht ontvangen. Burgerbelangen zet in op vroege signalering en het voorkomen van misstanden en problemen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. (V)echtscheidingen met mogelijk negatieve gevolgen voor het kind, geweld in afhankelijkheidsrelaties en verwaarlozing willen we binnen ons beleid meer aandacht geven. Ieder kind verdient een “warm nest” waar het kan opgroeien naar een gezonde toekomst. Het werven van goede pleeggezinnen verdient extra aandacht, waarbij de huidige pleegouders dienen als voorbeeld.

 • Geen inwoners horen tussen wal en schip te belanden
 • Maatwerk voor iedere inwoners
 • Sterk inzetten op fraude
gehandicapten

Gehandicapten en inwoners met een beperking

Voor inwoners met een beperking en gehandicapten moeten we zorgen dat alle publieke gebouwen toegankelijk worden. Er moet meer informatie in alle kernen komen waar de mogelijkheid is voor mensen met een beperking om toiletten te kunnen gebruiken. Dit moet ook zeker gelden voor gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties. Het steviger inpassen van de gehandicaptensport binnen de reguliere sportverenigingen dient wat ons betreft gestimuleerd te worden; alle initiatieven die een positieve bijdrage hieraan leveren willen wij daarbij steunen. Voorlichting in het onderwijs over het gehandicapt zijn, in lesprogramma’s voor de jeugd, is enorm belangrijk. De initiatieven die hier aandacht aan geven kunnen rekenen op onze steun.

 • Gebouwen publiekelijk maken
 • Voldoende openbare toiletten
 • Gehandicaptensport faciliteren
jeugdjongeren

Jeugd en Jongeren

Activiteiten afgestemd op de behoeften en vragen van jeugd en jongeren zouden wat ons betreft nadrukkelijker opgepakt moeten worden. We denken bijvoorbeeld aan het creëren van locaties waar jongeren terecht kunnen om hun “ding ” te doen. Voor elk kern moet er een voorziening zijn waar jeugd en jongeren terecht kunnen om onder toezicht en begeleiding van zowel jongerenwerkers alsmede vrijwilligers gebruik kunnen maken van een passend aanbod.
We denken daarbij met name aan inloopavonden en het gebruik kunnen maken van podia waarbij ze hun talenten kunnen tonen, zoals zang, dans en muziek. Een aantal kernen in Dinkelland hebben deze mogelijkheid al.

 • Ontmoetingsplaatsen regelen voor jeugd en jongeren
 • Jeugd en jongeren aanmoedigen voor dans en muziek
onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs is en blijft een van de belangrijkste prioriteiten in de samenleving. Burgerbelangen wil dat de samenwerking tussen de gemeente en de scholen voor zowel basis- alsook voortgezet onderwijs nog krachtiger wordt. In de afgelopen periode zijn reeds flinke stappen gezet door met regelmaat in gesprek te gaan over wat er van elkaar gevraagd en verwacht kan worden.
Beginnend bij de voorschoolse activiteiten ( peuteropvang) en verder middels een warme overgang naar de basisschool. Bovendien moet er wat Burgerbelangen betreft een goede voorbereiding zijn van leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool naar de brugklassen van het voortgezet onderwijs.
We willen in zijn totaliteit met aandacht de ontwikkeling op vernieuwend onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt volgen. Burgerbelangen vindt het belangrijk dat wij als buurgemeente van Nordhorn gekeken moet worden naar de haalbaarheid om ‘Duits’ in de groepen 7 en 8 te geven. Naast Engels dat in 2021 verplicht is zou ‘Duits’ hierin meegenomen kunnen worden.

 • Duits net als Engels op de basisscholen
 • Voldoende leerkrachten met goede salarissen
 • Scholen faciliteren met bijzondere projecten #SAMEN
cultuur

Cultuur

Onze Dinkellandse cultuur en identiteit zijn voor Burgerbelangen ontzettend belangrijk. Daarom zullen wij ook blijven investeren in evenementen, waarbij kwaliteit boven kwantiteit staat en we daarnaast openstaan voor burgerinitiatieven. Aangezien Dinkelland een agrarisch- toeristische gemeente (toeristisch- agrarisch) is vindt Burgerbelangen Dinkelland dat alle kernen gebruikt moeten kunnen maken van voorzieningen die helpen om Dinkelland nog meer op de kaart te zetten.
Dat culturele instellingen maar ook sportverenigingen een grote maatschappelijke betekenis hebben en bestaan door de inzet van vrijwilligers, zij verdienen de noodzakelijk aandacht en ondersteuning, waardering van deze vrijwilligers moet men als politiek honoreren.

 • Dinkelland profileren in het Noord-Oosten van Nederland
 • Uitdaging om toeristen te blijven ontvangen
 • Meer diversiteit van winkel aanbod in de kernen
kernontwikkeling

Kernontwikkeling

De demografische ontwikkelingen zijn duidelijk: krimp, ontgroening en vergrijzing. Het aantal huishoudens loopt, door de toename van het aantal alleenstaanden, sterk op. Er is een spanningsveld tussen enerzijds de demografisch krimp in deze regio en anderzijds de stedelijke ontwikkelingsplannen. Groei en krimp vloeien in elkaar over. Hierdoor vindt Burgerbelangen Dinkelland dat er gebouwd moet worden naar behoefte.
Wij als gemeente moeten ons openstellen voor nieuwe woonvormen als Tiny Houses, Appartementen voor jongeren of een mix voor ouderen. De traditionele bouwvormen zullen samen moeten gaan met de nieuwe woonvormen om zowel jongeren als ouderen te behouden voor alle kernen in Dinkelland.

 • Nieuwe woonvormen accepteren b.v. Tiny Houses
 • Wooncoöperaties verplichten tot het bouwen van sociale huurwoningen
 • Krimp tegengaan door goed aanbod van activiteiten in alle kernen
kernen

Openbare ruimte

Een eerste inhaalslag op het gebied van weg reconstructies en straatrenovaties is gemaakt, maar daarmee zijn we er nog niet. De komende jaren blijft het onderhoud van wegen, straten en pleinen voor ons een aandachtspunt, met name in alle kernen. Verder blijft maatwerk van groot belang bij individuele meldingen vanuit onze inwoners. Ook zijn wij voorstander van dat er meer geïnvesteerd wordt om vergroening (onkruid) van Dinkelland tegen te gaan. Straten, pleinen moeten vrij zijn van groen voor het uitdragen van onze toeristische gemeente.

 • Goed onderhoud openbaar groen, visite kaartje van alle kernen
 • Veilige straten in alle kernen
toerisme

Toerisme

Onze gemeente is een toeristische-agrarische Gemeente. Vele duizenden mensen komen jaarlijks naar onze kernen voor dagbezoek of voor een langer verblijf.
Door het diverse aanbod van Hotels, B & B, Woonboerderijen en Campings zijn er voldoende slaapgelegenheden in onze gemeente.
De afgelopen jaren is de toeristische visie geactualiseerd en gekozen om vooral in te zetten op Verbinden, Vermarkten en Verblijven. Wij staan volledig achter het credo dat je dat samen moet doen met alle buurgemeenten zowel in Nederland als Duitsland! Ook vinden wij goede wandel- en fietsroutes van belang voor onze inwoners en toeristen. Daarnaast juichen wij initiatieven toe die leiden tot meer verblijfstoerisme/overnachtingsmogelijkheden (verblijven) binnen onze gemeente. Uiteraard moet het niet leiden tot problemen die men nu in Amsterdam beleefd waarin de inwoners aangeven genoeg te hebben van alle toeristen. Een goede combinatie hiervan voor zowel mens als natuur moeten zorgen dat alle inwoners van Dinkelland trots is om te zeggen: “Beleef Dinkelland: gastvrij!”

 • Voldoende slaapplekken in geheel Dinkelland
 • Diversiteit winkelaanbod in alle kernen
 • Beleef Dinkelland: “gastvrij”
sport

Bewegen, Sport en Vitaliteit

Inzetten op een gezonde leefstijl voor onze inwoners en in sterke mate op een gezonde jeugd zal een van de speerpunten zijn waar Burgerbelangen ook de komende jaren de aandacht voor zal vragen. We zullen ons sterk maken voor een goed gezondheidsbeleid waarbij we denken aan het stimuleren van bewegings- en sportactiviteiten, aandacht geven aan gezonde voeding om te verwezenlijken dat onze inwoners in alle kernen vitaler worden.
Naast dat bijna alle sportverenigingen (voetbal, tennis) al geprivatiseerd zijn zullen wij aandacht moeten blijven geven aan deze sportverenigingen. Door veroudering en vergrijzen zal het bijna onbetaalbaar blijven van contributies door onze inwoners. Het mogelijk faciliteren van deze sportverenigingen en een toegespitst accommodatiebeleid is in de toekomst een vereiste. Bewegen in de openbare ruimte moet eveneens in ruime mate mogelijk zijn. Het project `Dorper Esch’ is wat ons betreft een perfect concept om sturing te geven aan en te komen tot een Gezond Dinkelland.

 • Betaalbare sportactiviteiten
 • Privatisering
 • Aantrekkelijk sportaanbod in alle kernen
personeel

Personeel en organisatie

De gemeentelijke organisatie (Noaberkracht) dient zich te ontwikkelen tot een zelfsturende organisatie met een minimum aan managementlagen en leidinggevenden. Wat dat betreft zijn wij goed op weg met Noaberkracht maar blijven aandacht vragen m.b.t. de overheadkosten van deze organisatie. Goed opgeleide werknemers zijn in het algemeen goed in staat om op basis van projecten een teamdoelstelling op tijd, binnen budget en kwalitatief goed uit te voeren.
Burgerbelangen Dinkelland wenst aandacht voor de administratieve lastendruk voor inwoners en ondernemers. De interne regels en procedures moeten tot een minimum beperkt worden (ondersteunend en niet hinderend!). De organisatie moet “ontschot” zijn en medewerkers dienen integraal te werken. Vertrouwen en een grotere verantwoordelijkheid zijn de dragers voor gemotiveerde en arbeid productieve werknemers, waarbij er ruimte is voor een aanwas van enthousiaste jonge werknemers.

 • Noaberkracht, controle door op projectbasis te werken
 • Geen overvloedige managementlagen
 • Kennis en kunde halen waar dat nodig is
zelfverzekerdegemeente

Zelfverzekerde en zelfstandige gemeente

De samenwerking Noaberkracht heeft aangetoond dat de omvang van de gemeente Dinkelland ruimschoots voldoende is om de dienstverlening aan de burgers in kwantitatieve en kwalitatieve zin te kunnen borgen.
Ambtelijke samenwerking vanuit de inhoud is een prima initiatief en wordt al op een goede manier samengewerkt tussen Dinkelland en Tubbergen. Uiteraard zal een samenwerking met Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland op bepaalde onderwerpen verder kunnen worden uitgebreid.
Burgerbelangen Dinkelland wil de afstand tussen burger en politiek niet vergroten als gevolg van een grotere bestuurlijke eenheid. Wij zijn tegen herindeling van Dinkelland en vinden dat, indien in de toekomst dit onderwerp aan de orde komt, dit van onderop moet komen en zeker niet van boven opgelegd mag worden. Wat ons betreft zal hier een burgerreferendum ten grondslag liggen. Ook de samenwerking met de 14 Twentse gemeentes zal moeten worden gecontinueerd.

 • Ambtelijke uitbreidingen met alle Twentse gemeentes
 • Geen samenvoeging Dinkelland – Tubbergen
 • Kennis en kunde halen 14 Twentse gemeentes
duurzaamheidmilieu

Duurzaamheid en Milieu

Duurzaamheid dient als leidraad voor alle beleidsterreinen van de gemeente Dinkelland. Belangrijke taak is om de burger het goed voorbeeld te geven en dus als gemeente “zichtbaar” het onderwerp duurzaamheid en milieu uit te dragen. De gemeente bevordert het milieubesef bij de burgers middels gerichte actie en communicatie. Energiebesparing en duurzame energie toepassingen gaan wat Burgerbelangen betreft hand in hand.
Wij blijven duurzame ontwikkelingen stimuleren, zoals zonnepanelen en isolatiemaatregelen bij woningen. Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen zullen wij ook als Gemeente lef moeten tonen. Wij zijn geen voorstander van het plaatsen van de torenhoge (120 tot 240 mtr.) Windturbines die niet echt duurzaam zijn. Kijk maar in Amerika waar ze de wieken
van de Windturbines onder de grond stoppen. Ontmanteling kost te veel geld. Tegenwoordig zijn er genoeg alternatieven als Waterstof of Thoriumcentrales. In feite moeten wij als Nederland in 2050 energieneutraal zijn. Regeren is vooruit denken. Een schone leefomgeving die duurzaam is willen wij achter laten voor onze kinderen. Uiteraard moet dit er niet toe leiden dat de lasten van onze burgers torenhoog worden.
De overheid zal ook hierin financieel moeten ondersteunen.

 • Openbare gebouwen verduurzamen
 • Onderzoek naar nieuwe warmtebronnen
 • Geen windturbines in ons mooie Nationale Landschap Twente