De Raadsvergadering over de Begroting 2023 begon om 19.30. Het was uiteindelijk 23.40 uur toen de burgemeester de vergadering sloot en iedereen weer huiswaarts kon gaan. Uiteindelijk moesten veel Raadsleden weer vroeg uit de veren om naar het werk te gaan. Het was een drukke avond maar de algehele tendens was dat het een goede en rustige vergadering is geworden. En dat is in het verleden wel anders geweest.

Wij gaan u niet allemaal vermoeien met wat er precies gezegd werd. Dat kunt u wel doen door op deze link te drukken.

Alleen de besproken amendementen en moties zullen wij de revue laten passeren. Mocht u omtrent een amendement of motie meer willen weten dan kunt u ons altijd bellen op: +31 6 41818776.

Amendement inzake gewijzigd vaststellen vastrecht afvaltarieven
Met bovenstaand amendement zijn wij meegegaan aangezien wij elke verlaging die maar mogelijk is voor onze inwoners accepteren.
Dit was een unaniem besluit van alle fracties

Amendement verlichting woonlasten d.m.v. heffingskorting
Met bovenstaand amendement zijn wij meegegaan aangezien wij elke verlaging die maar mogelijk is voor onze inwoners accepteren.
Alle fracties gingen hiermee akkoord behalve het CDA

Amendement inzake waarderen kleine bewonersinitiatieven
Wij vinden belangrijk dat initiatieven die door inwoners geïnitieerd worden ook worden beloond, hoe klein de bijdrage is.
Dit amendement is niet aangenomen daar de VVD en Lokaal Dinkelland tegenstemden.

Amendement inzake toeristenbelasting 2024
Deze door het CDA ingediend amendement werd door de overige fracties afgeschoten. Men wilde de toeristenbelasting per overnachting verhogen met € 0,15 cent. Op zichzelf niet een bedrag waar je wakker van moet blijven liggen maar het weer is verzwaring van lasten. Derhalve zijn wij niet meegegaan.

Amendement uitvoering cultuurbeleid
Het College wilde op voorhand 480.000,00 Euro beschikbaar stellen voor opvolging en uitvoering van het nog op te stellen cultuurbeleid. De raad vond unaniem dat dit te voorbarig is, nu al geld beschikbaar stellen zonder dat er een gedegen plan achterligt. Het bedrag wordt nu als p.m. post opgenomen tot dat er verdere voorstellen van het College aan de raad wordt voorgelegd.  Uiteindelijk kun je het geld maar 1x uitgeven.

Motie versnellingsagenda Volkshuisvesting
Wij als Burgerbelangen Dinkelland vonden het op voorhand een overbodige motie. Sinds de verkiezingen in 2022 wist en weet het College dat wij moeten bouwen, bouwen, bouwen. Dat ligt ook allemaal al vast in de nota die wij in 2022 hebben aangenomen. Maar tot nu toe is het veelvuldig praten, praten, praten. De wethouder heeft ons beloofd deze maand nog twee sessies te houden over de woonzorgvisie in de breedste zin van het woord. Derhalve zijn wij net als alle andere fracties akkoord gegaan met deze motie.

Motie bibliotheek Weerselo
Burgerbelangen Dinkelland is de enige die niet mee is gegaan met deze motie. Niet dat wij tegen bibliotheken zijn maar de aanleiding hiervan. In 2016 heeft het toenmalige College besloten minder subsidie te geven aan het bestuur van de Bibliotheek Denekamp. Dit bestuur heeft hiermee ingestemd. Deze heeft daarop besloten dat de bibliotheek in Rossum en Weerselo dicht moest. Hiervoor zijn in beide kernen de Dorpsbieb in plaats gekomen. Naar onze mening naar tevredenheid. Weerselo heeft zelfs nog een behoorlijke bijdrage gekregen om deze bieb aan te sluiten aan de sporthal in Weerselo. Wij vinden het in eerste instantie de taak van het bestuur van de Bibliotheek om aan te geven wat men nu echt wil. Derhalve hebben wij niet meegestemd.

Motie Openbare Ruimte en Mobiliteit – meer ruimte voor de fiets –
Deze motie ingebracht door Progressief Dinkelland (Groenlinks/PvdA) heeft het niet gered. Het idee om de “auto te gast” te zijn daar vinden de overige fracties en de wethouder onze gemeente te klein om dit te realiseren. Dat enkele wegen en kruisingen veiliger moeten dar kunnen wij beamen maar niet via “auto te gast”.

Motie beleid uitbreiding Bedrijventerreinen
Net als de vorige motie ingebracht door Progressief Dinkelland maar ook deze heeft het niet gered. Dinkelland heeft niet zoveel grond beschikbaar dat hier grote distributiecentrums geplaats kunnen worden net als grote dataopslag gebouwd kunnen worden. Alle overige fracties waren tegen.

Motie bestrijding eenzaamheid onder ouderen.
Progressief Dinkelland kwam met deze motie en ook deze heeft het niet gehaald. Wij hebben aangegeven dat er toch nog veel activiteiten zijn voor ouderen om zich niet eenzaam te voelen. Dagelijks zijn er activiteiten bij verzorgingstehuizen en daarbuiten. SWTD organiseert elke maandag middag in Tilligte een “proatbijeenkomst voor kearls. De zonnebloem legt thuisbezoeken af en ja wij weten ook dat ondanks alles nog eenzaamheid bestaat. Alle overige fracties waren tegen.|

Motie bijdrage RTV Noordoost Twente & Twente FM
Het klapstuk van de avond en het onderwerp dat door ons (Burgerbelangen Dinkelland) was ingediend heeft geleid tot leuke debatten. Dat er uiteindelijk iemand niet blij was in de vorm van de wethouder daar konden wij als fracties niets aan doen. Soms valt een beslissing mee, soms niet! Dat noemen wij democratie. De VVD heeft een stemverklaring afgegeven maar Progressief Dinkelland, Lokaal Dinkelland, CDA en Burgerbelangen Dinkelland hebben medeondertekend. Hier zijn wij de overige fracties dankbaar voor en het geeft wel aan dat informatie naar onze inwoners soms van levensbelang zijn.

Het volgende hebben wij het College op te dragen:

1. Deze eenmalige bijdrage te verstrekken voor 2023 voor wat betreft € 20.000,00 onder voorwaarde dat de overige NOT Gemeenten (Oldenzaal, Losser, Tubbergen, Dinkelland) mee participeren voor hun eigen aandeel;

2. Dat deze bijdragen van € 2.50 per inwoners zou moeten bedragen waarmee de onafhankelijke journalistiek gewaarborgd blijft.
Voor Dinkelland betekent dat dit gaat om een bijdrage die verstrekt wordt voor 2024 van € 66.500,00 onder voorwaarde dat de overige NOT Gemeenten mee participeren voor hun eigen deel;

3. Voor 2025 wordt de bijdrage gebaseerd op de nieuwe richtlijnen van het Rijk;

4. Deze motie onder de aandacht te brengen binnen de NOT gemeenten.

Wat vindt Twente FM van deze ontwikkeling?