Bijdrage Vaststelling concept RES 1.0

Voorstel inzake voorontwerp RES 1.0

Voorzitter,

De toekomst van de mensheid; het hoe en wat daar gaat het hier uiteindelijk om; wat doen wij voor onze aarde en onze toekomstige generaties. Het enige waar het uiteindelijk om gaat; over niets minder praten we hier.

Er rust als College & Raad dus deze ultieme verantwoordelijkheid op onze schouders. Wij moeten het met ons allen doen. Burgerbelangen Dinkelland zal er alles doen hetgeen in haar mogelijkheden ligt om de toekomst van onze aarde en de mensheid veilig te stellen.

Iedereen heeft het kunnen lezen: in de Dinkelland Visie, op onze website www.burgerbelangendinkelland.nl en op de Sociale media hoe dit onderwerp ons aan het hart lig. U heeft ook kunnen zien, via de spandoeken dat wij niet alleen met woorden spreken maar ook daadwerkelijk iets doen. Ook kunt u, maar zeker ook alle inwoners aan onze enquête deelnemen. Overigens m.b.t. de enquête tot maandag zijn er al 309 respondenten, waarlijk geen slecht aantal en men heeft nog de tijd tot 1 juli a.s..

Maar hoeveel van u kunnen aangeven daadwerkelijk ook iets voor onze inwoners gedaan te hebben om draagvlak te creëren?
( dit vragen en later zelfs hoofdelijk vragen). Mooi om te horen dat de overige fracties nu schoorvoetend, ook vanwege de komende gemeenteraadverkiezingen 2022 in het RES 1.0 geen windturbines geplaatst willen hebben in het NOT gebied maar dit niet uitsluiten

in de navolgende RES 2.0, RES 3.0 etc.. Zelf de wethouder geeft aan dat het niet een in beton gegoten document is wat er op neer kan komen dat het RES over 1,5 tot 2 jaar gewijzigd kan worden naar RES 2.0 enz. enz. . Alle fracties zouden nu en voor altijd Windturbines in ons mooie landschap Noordoost Twente moeten uitsluiten en niet alleen in RES 1.0 maar ook in volgende RES documenten. Maar helaas zover hebben wij ze nu nog niet gekregen. Wij als Burgerbelangen Dinkelland zijn al zeer trots op het feit dat er een begin is gemaakt om dit uit het RES 1.0 te halen. Maar we zijn er nog lang niet.

Kortom voorzitter en aanwezigen en toehoorders: wij zijn geen roepers maar wij pakken de zaken echt aan. Ook kijken wij naar alternatieven; de wereld ontwikkelt zich immers in een sneltreintempo. Als eerste partij in deze raad heeft Burgerbelangen Dinkelland zijn mening uitgesproken maar belangrijker dan dat dit ook met daden laten volgen.

Burgerbelangen Dinkelland heeft u geïnformeerd over de voor- en nadelen van de diverse methoden tot duurzame energieopwekking. Ook heeft Burgerbelangen Dinkelland naar alternatieven gekeken; het RES dient immers een constant dynamisch proces te zijn waarbij naar alle mogelijkheden dient te worden gekeken.. Voorbeelden zijn zonnefolie en de thoriumcentrales.

Als eerste: Zonnefolie; een identiek proces als zonnepanelen voor duurzame energieopwekking door de zon. Folie: buigzaam en voor elk dak, muur welke vorm dan ook te gebruiken; dus ook voor onze steden een fantastisch product. Plaatsen als Oldenzaal kunnen nu net zoveel % voor haar rekening nemen als wij als Dinkelland. Me gebruik van zonnefolie kan elke Gemeente haar doelstellingen halen zonder Windturbines of zonneparken aan te leggen. Zonnefolie kan elke dakconstructie dragen. Het is beloopbaar en het allerbelangrijkste dames en heren, het is een bewezen product met een vergelijkbaar prijs/kwaliteitsverhouding als zonnepanelen. Het wordt in Nederland o.a. in Arnhem geproduceerd. Nog een keer het telefoonnummer voor degene die het
de laatste keer niet konden noteren? Bij deze: 026 3623944.
Indien de steden en de dorpen zonnefolie daadwerkelijk gaan gebruiken en wij als gemeenteraad van Dinkelland de belangen van de huidige inwoners en de toekomstige generaties hebben we de windturbines niet nodig; wij herhalen: niet nodig. Toch fantastisch voor een agrarisch/ toeristische gemeente!!

Dan dames en heren: Thoriumcentrales ( bewezen mogelijk maar sommigen vinden dit niet sympathiek onder het motto wat een boer niet kent eet hij niet.) Oneindige en circulaire mogelijkheid tot energieopwekking. Voordeel:  Niet geschikt voor militaire doeleinden Radioactiviteit na 100 jaar verdwenen In zeer korte tijd uit te schakelen dus risicoarm.  Met deze centrales waterstof produceren voor transport en verwarming en hierdoor de investeringen zelfs te kunnen beperken immers ook gasleidingnetwerk kan met enige aanpassing worden gebruikt. Nu plannen betekent dat we in 2050 een echte circulaire energievoorziening te hebben.

Gaan we terug naar het voorstel: Het onderwerp is de RES 1.0 maar en dat hebben al een aantal fracties terecht ook al eerder opgemerkt zijn het RES 1.0 en het windbeleid twee onderwerpen welke onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ten aanzien van het voorstel willen we volgende zaken graag opmerken: Het is een voorstel waarop lang is gestudeerd maar wij echter van mening zijn dat dit proces achterstevoren is gevoerd. Er was of is veel onduidelijkheid over de cijfers; hoeveel, welk jaar, wat wordt er vergeleken. Zeer beperkt in de methodes van energieopwekking. Jammer ook dat een aantal gemeenten proberen de verantwoordelijkheid proberen af te schuiven; daarom is het ook van belang de andere gemeente te wijzen op de reeds bewezen technieken. Niet de hakken in het zand te zetten maar naar kansen kijken en kansen pakken. Wij vragen ons college met alle nadruk welke mogelijk is, neem uw verantwoordelijkheid voor de toekomst en ga er voor om reeds bewezen technieken in de definitieve RES 1.0 nu te laten opnemen.

Wij vragen het college ook er voor zorg te dragen dat de gemeente Dinkelland zelfstandig kan beslissen indien dit nodig is wijzigingen aan te brengen in deze RES, RES 2.0, RES 3.0 enz. ,.enz.. Laat zien dat Dinkelland echt aan een duurzame, circulaire samenleving werkt. Toch voorzitter, is de RES 1.0 een eerste stap naar een duurzame, circulaire samenleving; een stap welke ook de andere gemeenten moeten nemen maar waarbij het ook mogelijk moet zijn dat de Gemeente Dinkelland technieken eerder zal gebruiken; denk aan zonnefolie op alle daken. Het is ook een stap naar een samenleving waar Burgerbelangen Dinkelland naar streeft; een streven dat zij gezamenlijk met de andere partijen in de raad wil uitdragen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat in het Concept RES 1.0 zowel het beleid ten opzichte van Windturbines is aangepast, en ook het Windbeleid en dan wij gezamenlijk met alle fracties een motie/amendement gaan indienen die door alle fracties gedragen zal worden. Dat stemt ons zeker nu gelukkig. Maar beste inwoners, wij als Burgerbelangen Dinkelland zullen blijven vechten tegen de komst van Windturbines maar het aanpassen in het RES 1.0 is hier nog maar de eerste stap in. Over anderhalf jaar tijd zullen wij als Gemeente ook echt aan de slag moeten om volledige draagvlak van onze inwoners te krijgen.

Onze enquête op
www.burgerbelangendinkelland.nl onder het kopje Enquête is de volgende stap in het gehele proces.

Burgerbelangen Dinkelland zal niet nalaten dit te onderstrepen. U allen; ga niet aan de zijlijn staan wachten of roepen maar ga voor de toekomst; een toekomst voor u een toekomst voor uw familie een toekomst voor de generaties na ons. Maar nog steeds geld zonder draagvlak bereik je niets. Voorzitter, dank u wel