‘A day after’ het RES concept 1.0

Gisteravond 20-4-2021 hebben wij het concept RES 1.0 besproken tijdens de Raadsvergadering.

Wij willen u al inwoner een inkijk geven hoe een dergelijke avond verloopt. Deze avond begon om 19.30 uur en het belangrijkste onderwerp van de avond is het goedkeuren of afkeurden van de Concept RES 1.0. (RES = Regionale Energie Transitie) Een document dat door 4 Gemeentes is opgesteld namelijk Oldenzaal, Tubbergen, Losser en Dinkelland. Een document dat maandenlange voorbereiding is geweest van stuurgroepen, bijeenkomsten (Zoom vergadering) en webinars van de verschillende Gemeentes.  En uiteindelijk moeten wij daar als Raad een klap op geven.
Aangezien het een concept was hadden wij als Commissie- en Raadsleden de mogelijkheid om om onze zienswijzen in te brengen. Burgerbelangen Dinkelland heeft van meet af aan gezegd tegen het plaatsen te zijn van de grote (240 mtr) windturbines in ons mooie Landschap Noordoost Twente.

Een zienswijze doe je als fractie(s) te samen of alleen en daar hebben wij rijkelijk gebruik van gemaakt. Burgerbelangen Dinkelland heeft 4 Motie/Amendementen ingebracht, wij zullen die een voor een met u doornemen:

1. Motie (deze is door alle fracties opgesteld en ook door alle fracties aangenomen) het belangrijkste besluit in deze motie vind u hieronder vermeld.

1. Dat de gemeente Dinkelland over de invulling van de Regionale Energiestrategie Twentse (RES Twente) intensief dient te communiceren met haar inwoners en moet inzetten op het creëren van draagvlak, waarbij inwoners ruime mogelijkheden krijgen te participeren binnen deze energietransitie;
2. Er prioriteit moet worden gegeven aan meer zon op daken en isolatie door o.a. het opstellen van bijvoorbeeld een stimuleringsprogramma;
3. Dat Dinkelland vooralsnog geen grootschalige windturbines en zonnevelden op haar grondgebied zal toestaan;
4. Dat Dinkelland nieuwe en bestaande (bijvoorbeeld zonnefolie) technieken en technologieën ruim de kans wil geven bij te dragen aan de realisering van de doelstellingen van de RES;
5. Dat dit van hogerhand opgelegde proces veel tijd en capaciteit vraagt van de organisatie Noaberkracht en dat hiervoor door het Rijk of de provincie Overijssel extra financiële middelen voor beschikbaar gesteld moeten worden;
6. Dat alle cijfermatige uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan de RES1.0 als open data dienen te worden gepubliceerd, met bronvermeldingen en handleiding, zodat inwoners meer mogelijkheden krijgen om te participeren bij de totstandkoming van de RES2.0;
7. Dat er nog veel onderzoek moet worden uitgevoerd met betrekking tot de gevolgen van het opwekken van duurzame energie voor de volksgezondheid en het milieu;
8. Dat alle Twentse gemeenten hun steentje bij moeten dragen aan de realisering van de RES1.0,; dat er in dit licht moet worden gewerkt aan een evenwichtigere verdeling van de opgave van eigen opwekcapaciteit, waarbij het eigen verbruik ten opzichte het Twentse verbruik het uitgangspunt moet zijn.

Juist omdat wij als Burgerbelangen Dinkelland vinden dat er bij lange na niet voldoende is gecommuniceerd is met onze inwoners zijn wij onze eigen Enquête hierover gestart.

2. Motie (deze is aangenomen Burgerbelangen Dinkelland, VVD, Lokaal Dinkelland en Groenlinks hebben hiervoor gestemd)

Deze motie actief in te brengen bij de stuurgroep RES en zich ervoor in te zetten dat deze wordt meegenomen bij de formulering van het definitieve ontwerp RES 1.0; Deze hield in dat wij als Raad een second opinion willen hebben als je kijkt naar de cijfers. Sommige gemeentes hebben m.b.t. het verbruik de jaren 2017 gebruikt, de andere 2018 enz., enz., op deze manier krijg je nooit een vergelijkbare situatie. De juiste cijfers zijn voor ons essentieel om draagvlak en vertrouwen te krijgen bij onze inwoners.

3. Motie Vastleggen grenzen Nationaal Landschap Noordoos Twente (Burgerbelangen Dinkelland, Groenlinks en Lokaal Dinkelland ging hiermee akkoord)

Van oordeel te zijn dat het onacceptabel is om de grenzen van ons Nationaal Landschap aan te passen aan zoekgebieden voor hoge windmolens;
Dat we in Nederland juist op zoek zijn naar mogelijkheden voor uitbreiding en verbinding van natuurgebieden, ook in het kader van de stikstofproblematiek;
Aan zijn commitment aan het nu voorliggende voorontwerp RES 1.0 als voorwaarde en als nadrukkelijk standpunt te verbinden:
Om in de periode tussen RES1.0 en RES2.0 de opdracht te beperken tot energiebesparing en zon op daken;
Om deze periode te benutten onderzoek te doen naar alternatieve mogelijkheden, en ten aanzien van het windbeleid, alléén langs snelwegen en op industrieterreinen;

Wij als Burgerbelangen Dinkelland vinden het in onze ogen een schande dat partijen die altijd groot op hebben met de natuur wel accepteren dat de grenzen van ons Landschap worden opgeschoven om zodoende de mogelijkheid te hebben om grote zonneparken en Windturbines aan te leggen. De bakermat van ons Landschap wordt op deze manier wel heel erg vernietigd.

4. Motie inzake het Windbeleid (deze is door alle fracties voor akkoord bevonden)

1.Dat het traject van voorbereiding, behandeling, participatie en besluitvorming van het NOT Windbeleid zodanig in de tijd dient te worden geplaatst dat het besluitmoment plaatsvindt tegelijkertijd met de vaststelling van de RES 2.0 of maximaal een jaar daarvoor;
2.Dat het voorbereidingstraject NOT Windbeleid zodanig dient plaats te vinden dat er voldoende en zorgvuldig wordt gecommuniceerd met al onze inwoners en met de indieners van zienswijzen, expliciet gericht op informatie, begrip, draagvlak en participatie binnen Dinkelland;

Menig inwoner denkt misschien “hoera” er komen geen Windturbines in ons mooie Landschap die moeten we toch nog hevig teleurstellen. Om de anderhalf twee jaar wordt er een nieuw RES opgesteld en vastgesteld. Dit om nieuwe technieken erbij te voegen en om te kijken waar staan we nu met onze doelstellingen.

Dat nu ineens voor het vaststellen van het concept RES 1.0 alle fracties de windturbines op ‘hold’ zetten heeft in onze ogen te maken met het feit dat volgend jaar de Gemeenteraadsverkiezingen er aan komen. Deze laatste opmerking werd ons niet door iedereen in dank afgenomen, maar goed, de waarheid is altijd hard.

Tot zover onze inbreng van afgelopen dinsdagavond 2-4-2021. Mocht u hierover nog vragen hebben dan horen wij dat graag. Mail naar info@burgerbelangendinkelland.nl of bel naar +31 6 41818776

Klooster Ootmarsum